ALWEER EEN NIEUW WERKJAAR…

Als deze OASE bij u op de mat valt, is een nieuw werkjaar na de zomervakantie geruisloos begonnen. Laten we hopen dat iedereen in de voorbije vakantieweken rust en kracht heeft opgebouwd om er een góed en succesvol jaar van te maken.

Het hoeveelste werkjaar wordt seizoen 2017 – 2018 voor u?
Bent u werknemer in loondienst, in een dienstverband, als zelfstandige, of bent u werkzaam als vrijwilliger in onze kerkgebouwen, in onze geloofsgemeenschappen … ? Van pastoor van Gorp weten we het precies: hij is aan zijn 51ste werkjaar begonnen als priester van het Heilig Hart, SCJ.

Velen van u hebben zijn gouden priesterfeest op 9 juli meegevierd: parochianen rondom de Antonius Abt kerk en vanuit de gemeenschap rond de Goede Herder kerk en allerlei belangstellenden vanuit andere locaties. Een gedenkwaardige dag, maar niet zijn laatste werkjaar, zo wensen velen rondom hem.
Maar hoelang mag je vragen dat een mens werkt ‘in dienst van anderen’?
Toegegeven: bisschop Gerard de Korte heeft hem toegezegd dat hij zolang mag werken als hij zelf aangeeft te willen en te kunnen.. maar dan nog: wat mag je van elkaar verlangen in deze? Heeft niet ieder recht op rust en pensionering, hoe hard die ook nodig is..?

En in wat voor omgeving zijn wij aan het werk, ik bedoel: wat zal dit jaar ons gaan brengen?
In De Gelderlander wordt een avond voorgesteld over de kansen de locatie Betlehem-kerk te redden……. er is een nieuwe pastor in de Molenstraatkerk aangesteld, maar de druk op pastoor Cyrus van Vugt om de continuïteit en de verdere opbouw/uitbouw van onze ‘grote’ parochie Heilige Stefanus vorm te geven met de pastoraatsgroep en het parochiebestuur wordt er niet geringer op! Integendeel!

Onze geloofsgemeenschap krimpt in plaats van groei te tonen. Dat geldt in de meeste van onze kerken maar ook in die van de Protestantse Gemeente Nijmegen. Zij komen terug naar Hees: ze zullen de ruimten van de Maranatha-kerk aan de Steenbokstraat binnenkort inruilen voor die van de Petruskerk: kwestie van krimp van leden en middelen.

Hoe zorgen we voor voldoende vrijwilligers om al die taken te doen, waarvan wij vinden dat ze horen bij samen-kerk-zijn: zorg voor gebouwen naar onderhoud, schoonmaak en verzorgd interieur, passend bij de kalender van het kerkelijk jaar, zorg voor kosters en lectoren, voor mensen die de zieken en ouderen namens ons bezoeken.. zodat wij ons betrokken (kunnen) blijven weten bij onze kerkgebouwen, als gelovigen, als ‘Gods Volk Onderweg’.

Al ruim 50 jaar sluit pater van Gorp de viering af, wanneer hij zegt dat we mogen gaan onder de zegen van de Allerhoogste, met de opdracht zegen voor elkaar te zijn. Bij de start van dit werkjaar stel ik voor dat we ons onder zijn zegen durven scharen – zie de foto van 9 juli j.l. – om in genade en met inspiratie ons werk te doen! ‘Een goed werkjaar’ kortom, wens ik ons allemaal toe!
Berry Tijsse Klasen, locatieteam Antonius Abt kerk.

LIEVE PAROCHIANEN, VRIENDEN EN BEKENDEN

Heel graag wil ik even terugkijken naar mijn 50 jarig priesterfeest. De meesten van u weten dat ik dat feest eigenlijk niet wilde vieren, omdat er sinds wij in Catharina Hof wonen al twee van mijn medebroeders zijn overleden en wel Jan Eijkman en Nico van Ham. Ik mis hen nog steeds.
Samen met ons kerkbestuur heb ik dan toch maar mijn feest gevierd en zoals ik er nu naar terugkijk ben ik toch heel blij om het wel gevierd te hebben. Kortgeleden heb ik van Berry Thijsse Klasen een prachtig fotoalbum gekregen.
Heel rustig heb ik alles doorgekeken en ik geniet er nu ten volle van. Hoeveel mensen hebben mij de hand geschud en een mooie toekomst toegewenst? Ik hoop ook dat ik nog vele jaren, als het mij gegeven is, mag blijven werken in mijn Antonius Abt kerk. Ik zou niet weten hoe mijn leven eruit zou zien als ik zou stoppen. Ik ben geen man die de hele dag niks kan doen en zou ook niet weten hoe dat moet. Nog iedere dag geniet ik van mijn feest, vooral ook door alle foto’s die ik heb gekregen. Ik vond het ook geweldig dat mijn provinciaal de preek wilde verzorgen, ik was namelijk de enige priester die 50 jaar priester is, verschillende mensen die met mij tegelijk priester zijn gewijd zijn er niet meer, ofwel uitgetreden of overleden. Natuurlijk ben ik tijdens de viering wel in gedachten bij hen geweest en natuurlijk zijn er nog genoeg medebroeders, waar ik ook nog steeds wel contact mee heb zoals in Asten en in de Kerkstraat in Nijmegen.
Het was ook heel fijn hoe vooral Carla alles heeft georganiseerd samen met de werkster van de parochie Yvonne en wie weet met wie allemaal nog meer! Het was ook heel fijn dat er nog zoveel parochianen uit Delft in de viering als ook bij de receptie waren. Het was immers een parochie waar ik 29 jaar heb mogen werken. Ook mijn familie was in groten getale aanwezig en dat heeft me ook heel goed gedaan. Mijn broer en zussen waren er zelfs met een aantal kleinkinderen, en soms moet ik dan vragen hoe heet jij ook weer? Ik kom niet zo vaak in Goirle, omdat ik die lange afstanden niet meer aandurf met de auto. Maar gelukkig heb ik wel vaak met hen telefonisch contact. Nogmaals heel hartelijk dank aan al die mensen die met mij meegevierd hebben.
Het was in een woord ‘geweldig, een welgemeende lieve groet aan u allemaal.
pater Kees van Gorp s.c.j.

HET ROSAKOOR VAN DE ZUSTERS DOMINICANESSEN ZOEKT EEN DIRIGENT(E)

Het Rosakoor is verbonden aan de Dominicuskapel, op het terrein van Zorgcentrum Huize Rosa te Nijmegen. Het koor bestaat op dit moment uit zeven zusters en heeft een vaste organist.
De koorleden zingen al jaren samen en hebben goed geschoolde stemmen, maar zijn allen van oudere leeftijd. Vandaar dat de ambities niet te hoog kunnen liggen.
De doelstelling voor het koor is om op twee zondagen per maand (om 10.00 uur) en op feestdagen de zang in de eucharistieviering mooi op te luisteren en de samenzang aan te sturen. Het koor repeteert twee keer per maand, nu is dat op donderdagmiddag voorafgaande aan de betreffende zondag.
Ook komt het koor voor de viering een half uur eerder bij elkaar om in te zingen.
Voor de dirigent is voor elke repetitie en viering een vergoeding naar de richtlijnen van de KNR  (Konferentie Nederlandse Religieuzen) beschikbaar.
Kort geleden heeft een aantal nieuwe bewoners aangegeven graag mee te komen zingen bij het Rosakoor. Daar zijn we blij mee, maar het maakt de komst van een dirigent(e) nog wat dringender.
Hebt u interesse? Neemt u dan contact op met het pastoraat van Huize Rosa.
Telefoonnummer: 024-3710398 of  e-mailadres: pastoraat@zorgcentrum-huizerosa.nl
Contactpersoon: Lucy de Klein, pastoraal werkster

SAM’S KLEDINGACTIE STEUNT BESTRIJDING HONGERSNOOD IN ZUID-SOEDAN

De inzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood vindt dit najaar weer plaats.
U kunt de kleding inleveren op maandag 30 oktober 2017. Op 31 oktober wordt die dan opgehaald.
Antonius Abtkerk Hees: van 9.00 tot 16.00 uur.
De Goede Herderkerk: van 9.30 tot 12.00 uur.

Sam’s Kledingactie in Udenhout heeft voor het komende najaar, in samenwerking met hulp
organisatie Cordaid, een nieuw doel uitgekozen. De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de tweede helft van 2017 naar een bijzonder project, waarmee de slachtoffers van de hongersnood in Zuid-Soedan geholpen worden. Samen met Cordaid gaat Sam’s bijna 4.000 gezinnen voorzien van een hulppakket. Zo’n pakket bevat vissersmaterialen, gereedschappen en zaden, zodat de gezinnen weer zelf voor hun voedselvoorziening kunnen zorgen.
Sam’s Kledingactie zamelt al 50 jaar kleding in voor Mensen in Nood. Samen met honderden vrijwilligers worden jaarlijks honderdduizenden kilo’s kleding ingezameld. De netto-opbrengst van de kleding wordt besteed aan hulpprojecten over de hele wereld.

MISSO Wereldmissiemaand 2017

Een oprecht hart wordt altijd beantwoord
In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm.
Het land van de oprechte mensen.
Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in Burkina Faso. De naam betekent: land van de oprechte mensen. Het is een van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio’s, die in de Sahel zone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes.
Hulp voor meisjes en vrouwen
De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt vóór haar 18e uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden bescherming bij zusters of in gezinnen van catechisten. Het geloof in hekserij is in Burkina Faso wijd verbreid.
De slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen. In het opvangcentrum Delwendé in Ouagadougou wonen 245 vrouwen, die uit hun dorpsgemeenschap zijn verstoten omdat ze heks zouden zijn.
Missio helpt
De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan. Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. Daarom steunt Missio de zusters en de catechistenfamilies, die de meisjes opvangen en de van hekserij beschuldigde vrouwen. Een derde project betreft de kinderen en jongeren, die werken in de illegale goudmijnbouw.
Help onze medegelovigen in Burkina Faso. Geef aan MISSIO Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: www.missio.nl

Pastoor van Gorp 50 jaar priester

In de Oase van mei jl. hebben wij een eerste aankondiging gedaan, dat onze pastoor pater Kees van Gorp s.c.j. op 8 juli aanstaande 50 jaar geleden tot priester is gewijd.
Alhoewel onze pastoor niet zo van het feesten is, willen wij van dit jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Pater van Gorp en zijn familie geven er de voorkeur aan om dit jubileum op zondag 9 juli te vieren.
Op deze dag zal er om 10.00 uur een feestelijke eucharistieviering zijn. Aansluitend aan deze viering is er in de tuin van de pastorie een receptie met een kopje koffie/thee met een stukje vlaai en natuurlijk een drankje. U hebt dan de gelegenheid om pater van Gorp persoonlijk te feliciteren met dit bijzonder jubileum.
Locatieteam Antonius Abt kerk Hees.

‘EEN DIENSTBAAR VOLKJE’

Een inkijkje in de wereld van de kosters!
Onlangs verscheen het fotoboek ‘Een dienstbaar volkje. Kosters in het Nederland van nu.’  Het is een documentair portret in woord en beeld van een beroep in zwaar weer. Een mooi vormgegeven fotoboek dat de meestal onzichtbare ondersteuners in de coulissen nu eens in het zonnetje zet. De koster is het visitekaartje van de kerk, de ‘drempelwachter van de Heer’. Ook vandaag de dag spelen kosters nog altijd een belangrijke rol binnen hun gemeenschap. Toch weten velen niet, wat het beroep precies inhoudt. Wat doet een koster eigenlijk?
Ruim een jaar verdiepten fotograaf Edith Gerritsma en journalist Andrea Hijmans zich in de wereld van de kosters. Ze volgden een vijftal van hen –  werkzaam op het platteland en in de stad, en binnen verschillende kerken – in hun dagelijkse bezigheden. Ze woonden diensten bij en huwelijken, begrafenissen en doopplechtigheden, zaten bij vakbondsvergaderingen en bezochten trainingen en beurzen.
Kerken lopen leeg of kampen met financiële nood. Wat betekent dit voor de kosters die er werken? Het aantal kosters daalt in rap tempo. Hoe is hun vak in de afgelopen jaren veranderd? Dreigt het kosterschap te verdwijnen? Deze en andere vragen staan centraal in het boek ‘Een dienstbaar volkje. Kosters in het Nederland van nu’.
Het boek kost €29,95 en is te bestellen via www.kostersboek.nl  (gratis verzendkosten).
Kijk voor meer informatie en een sneak preview op www.kostersboek.nl

100 JAAR ANTONIUS VAN PADUAKERK

Op 18 juni aanstaande viert de geloofsgemeenschap rond de kerk van de H. Antonius van Padua aan de Groesbeekseweg 96 te Nijmegen dat zij 100 jaar geleden een aanvang nam en het gebouw werd ingewijd. Onlangs hebt u, vanwege uw betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap in verleden en/of heden, een uitnodiging ontvangen om de feestelijke kerkdienst bij te wonen op 18 juni.
Deze brief is een herbevestiging van deze uitnodiging en tevens een melding van een niet voorziene wijziging in het programma. Helaas is bisschop Mgr. Dr. Gerard de Korte op 18 juni verhinderd en zal een week later op 25 juni in onze kerk tijdens de zondagsviering voorgaan (aanvang 10.00 u).
Tijdens de feestelijke kerkdienst – als start van onze feestweek – op 18 juni zullen onze pastores Jan Zuiker en Kees Megens voorgaan. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Na deze viering op 18 juni (aanvang 10.00 u) is er een receptie in het parochiehuis aan de Van Slichtenhorststraat 81 en wordt het eerste exemplaar van het fotoboek van onze kerk gepresenteerd.
U bent overigens ook van harte uitgenodigd voor de viering op 25 juni waarin bisschop Mgr. Dr. Gerard de Korte zal voorgaan samen met pastoor Cyrus van Vught en pastor Kees Megens.
Na deze viering is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Daarna is er afsluitende lunch voor parochianen van de gemeenschap H. Antonius van Padua waarbij de bisschop, maar ook een aantal mensen uit Italië, met wie we vriendschap sloten tijdens de pelgrimsreis in oktober, onze gasten zijn.
Voor alle overige activiteiten zoals de bijeenkomsten van het Paduahuis, de presentatie van een parabelboek, het eten met de buurt en het concert van Mnemosyne, bent u ook van harte uitgenodigd. De feestkalender vindt u op de site www.avpnijmegen.nl.
We hopen u bij een van de activiteiten te ontmoeten en zouden het fijn vinden, als u even liet weten wanneer u komt, zodat we een plaats voor u zeker kunnen stellen.( secretariaat@avpnijmegen.nl )
Vriendelijke groet,
Het locatieteam: Clara ter Berg, Corné van Iersel, Monique Leclercq, Rob van Woerkom

PINKSTEREN - OOK VOOR GELOVIGEN VAN NU?

Bezinningsmiddag met pastor Koos Smits op 8 juni 2017
Op donderdagmiddag 8 juni 2017 organiseert het Centrum voor Parochiespiritualiteit een bezinningsbijeenkomst over het Pinksterfeest van de jonge Kerk. De huidige parochies
van katholiek Nederland zijn heel druk bezig met overleven, bestuurlijk en pastoraal,
geestelijk en financieel. Wie evenwel alle plannen en activiteiten analyseert, ontdekt dat het vooral draait om bundeling van krachten, herordening van besturen en teams, en helaas vaak om sluiting en verkoop van kerkgebouwen.
Maar een katholieke herbezinning op het Evangelie van Jezus en op het Pinksterfeest van de jonge Kerk blijkt praktisch te ontbreken. En daar ligt nu juist de bron van nieuwe inspiratie en frisse levenskracht, volgens Koos Smits, de inleider van de bezinningsbijeenkomst en tevens pastor van de Ludgerusparochie in Utrecht.
Praktische informatie
De bijeenkomst vindt plaats van 14 uur (vanaf 13.30 uur inloop met koffie en thee) tot 16.30 uur in het klooster Brakkenstein aan de Heijendaalseweg 300 te Nijmegen. Een ieder is van harte welkom! Voor meer informatie over het programma, aanmelden en kosten van de dag: www.parochiespiritualiteit.org

BIJZONDERE REIS VOOR 50-PLUSSERS

Van 12 t/m 17 juni organiseert de gemeenschap Emmanuel een inspirerende reis naar Paray-le-Monial in midden Frankrijk. De reis is voor iedereen van 50+ (en die goed ter been is). Het oude stadje Paray-le-Monial ligt in de Bourgogne. In de 17de eeuw verscheen Jezus er aan de heilige Margaretha-Maria Alacoque. Bij deze verschijning werd duidelijk hoe groot de liefde is van Jezus voor iedere mens. Op deze dagen zullen we dat ook ervaren in het thema van de reis ‘Kom en zie’. Dagelijks wordt er hierover een inleiding gegeven, wordt de H. Mis gevierd en bidden we een ochtend- en/of avondgebed. Daarnaast is er tijd voor ontmoeting, gezellige maaltijden en ontspanning en bezoeken we de heilige plaatsen. De reis wordt begeleid door een Nederlandse priester. Het verblijf is op basis van volpension in een goed hotel. Aanmelding is mogelijk tot 31 mei.
Voor meer informatie en aanmelding, ga naar www.emmanuelnederland.nl of bel 077 3828249 voor een brochure.