Wereld Lepradag 25 en 26 januari 2014

Wereld Lepradag

Op ”Wereld lepradag”, de laatste zondag van januari, wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor de situatie van leprapatiënten in de gehele wereld. Het initiatief voor Wereld lepradag werd in 1954 genomen door Raoul Follereau en overgenomen door de Internationale Federatie voor Leprabestrijding -de internationale koepel van- organisaties, die op die manier hoopt het publieke bewustzijn met betrekking tot lepra te vergroten. Jaarlijks wordt op die dag in inmiddels meer dan 100 landen aandacht gevraagd en aandacht geschonken aan de oorzaken en de gevolgen van de ziekte lepra. In landen waar lepra heerst gebeurt dat veelal door manifestaties, waarin aandacht wordt gevraagd voor de sociale uitsluiting die vaak het gevolg is van deze ziekte.

Daarnaast speelt Wereld lepradag een belangrijke rol in het bewustwordingsproces van leprapatiënten zelf, die vaak nog niet weten dat lepra te genezen is en handicaps te voorkomen zijn. Bij deze manifestaties zijn het de leprapatiënten zelf, die aandacht vragen voor hun problemen. Door lepra op deze wijze uit de taboesfeer te halen en bespreekbaar te maken wordt lepra eerder herkend en erkend, kunnen de behandelingen eerder beginnen en worden besmettingen voorkomen. Daarmee is Wereld lepradag een belangrijk instrument geworden in de strijd tegen lepra.

U kunt een gift storten op:
Iban: NL49 INGB 0000 889 889