Monthly Archives: januari 2014

Wereld Lepradag 25 en 26 januari 2014

Wereld Lepradag

Op ”Wereld lepradag”, de laatste zondag van januari, wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor de situatie van leprapatiënten in de gehele wereld. Het initiatief voor Wereld lepradag werd in 1954 genomen door Raoul Follereau en overgenomen door de Internationale Federatie voor Leprabestrijding -de internationale koepel van- organisaties, die op die manier hoopt het publieke bewustzijn met betrekking tot lepra te vergroten. Jaarlijks wordt op die dag in inmiddels meer dan 100 landen aandacht gevraagd en aandacht geschonken aan de oorzaken en de gevolgen van de ziekte lepra. In landen waar lepra heerst gebeurt dat veelal door manifestaties, waarin aandacht wordt gevraagd voor de sociale uitsluiting die vaak het gevolg is van deze ziekte.

Daarnaast speelt Wereld lepradag een belangrijke rol in het bewustwordingsproces van leprapatiënten zelf, die vaak nog niet weten dat lepra te genezen is en handicaps te voorkomen zijn. Bij deze manifestaties zijn het de leprapatiënten zelf, die aandacht vragen voor hun problemen. Door lepra op deze wijze uit de taboesfeer te halen en bespreekbaar te maken wordt lepra eerder herkend en erkend, kunnen de behandelingen eerder beginnen en worden besmettingen voorkomen. Daarmee is Wereld lepradag een belangrijk instrument geworden in de strijd tegen lepra.

U kunt een gift storten op:
Iban: NL49 INGB 0000 889 889

Raad van kerken

Raad van kerken

De Raad van Kerken in Nederland en de Evangelische Alliantie constateren een groeiende belangstelling voor interkerkelijke gebedsinitiatieven bij lokale kerkgemeenschappen. Daarom hebben beide organisaties in 2007 besloten hun eigen gebedsweken aan het begin van het jaar voortaan beter op elkaar af te stemmen en gezamenlijke data te kiezen. Sinds 2009 hebben beide weken ook hetzelfde thema. Hierdoor is het voor plaatselijke kerken en gebedsgroepen gemakkelijker om de gebedsactiviteiten in januari een gezamenlijke invulling te geven.

Kerstvieringen Antonius Abt kerk

Jozef en Maria

Als ieder mens….
Als ieder mens een engel wilde zijn, thuis, op ’t werk of zomaar in de straat,
Als ieder mens een herder wilde zijn, voor ouders kind, buur en vreemdeling,
Als ieder mens een ster wilde zijn, een lichtpunt daar waar donker is,
Als ieder mens een herbergier wilde zijn, voor al wie eenzaam of vluchteling is,
Dan wordt een oud verhaal in deze tijd opnieuw vertaald.
In die geest wens ik u allemaal een Zalig Kerstfeest!

Op kerstavond 24 december zullen er twee vieringen zijn. De eerste is om 20.00 uur en dat zal een viering zijn waarin het koor Subtilia uit Lindenholt zal zingen. We zullen ook proberen, omdat er dan vaak ook kinderen zijn, om hun in de viering ook een plaats te geven. We doen ons best!

De organist Eric Havenaar zal het koor en ons begeleiden en bij de samenzang zal Berry Tijsse Klasen ons helpen. De tweede viering is om 22.00 uur en daarbij zal het Gregoriaans koor zingen en natuurlijk zingen we ook samen. Eerste kerstdag ’s morgens om 10 uur zingt het Gemengd koor samen met ons.

Mogen wij zo met elkaar een goed en sfeervol kerstfeest vieren.

p. K. van Gorp s.c.j.

Eerste Communie Antonius Abt kerk

In een van de vorige Oase’s heb ik u al aangekondigd, dat we in 2014 weer de eerste communie gaan verzorgen voor kinderen die daar aan mee willen doen. De datum is vastgesteld op zondag 18 mei. Als u uw kind wilt opgeven, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk doen door een telefoontje naar de pastorie of via een briefje in de brievenbus Dennenstraat 121, 6543 JR Nijmegen. Tot nu toe zijn er 5 kinderen aangemeld.

p. K. van Gorp s.c.j.

Wayquis Peru

Wayquis Peru

De actie voor onze stichting heeft in totaal € 300 opgebracht; Leonie Hendriks heeft € 150,00 opgehaald en ik zelf €149,50, dat afgerond zal worden naar ook € 150.

Een prachtig bedrag dat wij in 2014 willen gebruiken om de samenwerking met de lokale bevolking/boeren te verbeteren. Hartelijk dank!

Groetjes,
Marjan Schamp

Dankjewel

De dames van het kerkcafé willen het bestuur hartelijk danken voor de attentie bij het 10-jarig bestaan van onze activiteit. De taart was heerlijk en de bloemen vond ik prachtig. We gaan rustig verder. Nogmaals dank en groeten.

Trees Pastoors.

Een nieuwe start

Zoals parochianen van De Goede Herder al jaren gewend zijn, wil het bestuur ook dit jaar iedereen weer de gelegenheid geven om elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar te wensen.

Daarom is er na de viering op 1 januari een gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee.

Het parochiebestuur

Wisseling van de wacht

De mensen, die bij het Parochieberaad aanwezig waren, weten het al. Met ingang van 1 januari 2014 zullen de naam en de samenstelling van het bestuur van De Goede Herder veranderen. De naam “Parochiebestuur” heeft voortaan betrekking op het overkoepelende bestuur van de gezamenlijke parochies in Nijmegen Midden. Over de nieuwe naam voor die grote parochie wordt nog nagedacht.

Ons eigen bestuur wordt voortaan “locatieteam De Goede Herder”.

Van het oude bestuur hebben Daphne Hoekstra en Anke van Munster afscheid genomen. Maar gelukkig staan er twee nieuwe, enthousiaste parochianen klaar om zitting te nemen in het nieuwe locatieteam: Helmie Kayser (Quintessens) en Rommie Terpstra (het Gemengd koor). Ook zij gaan zich inzetten voor het bestuur van onze gemeenschap en het behoud van onze eigenheid. Wij wensen hun veel succes en alle goeds.

Namens de vertrokken leden van het “oude” bestuur,
Anke van Munster

Kerkbijdrage 2014

Kerkbalans

Op 12 januari 2014 gaat de jaarlijkse actie kerkbalans weer van start en dit jaar is het motto:

Wat is de kerk u waard?”

Zoals gebruikelijk komen vrijwilligers van de werkgroep de actie-envelop bij u afgeven. U kunt zelf aangeven op welke wijze u bijdraagt en voor welk bedrag u intekent. Als u daarna zelf het ingevulde formulier retour geeft/stuurt naar Parochie Hees, Dennenstraat 121, 6543 JR Nijmegen, zal de werkgroep de gegevens verwerken, uiteraard met respect voor uw privacy.

Met uw bijdrage maakt u de vieringen in onze kerk mogelijk en helpt u mee aan het behoud van het gebouw. Het resultaat van alle bijdragen kunt u maandelijks terugvinden in dit parochieblad.

Mogen we rekenen op uw deelname?

Werkgroep Kerkbijdrage en
het Parochiebestuur Hees