Adventsactie in Antonius Abt

Compassie is een geweldige kracht in mensen. In dit ene woord ligt de ziel besloten van de adventsactie en van het missie- en ontwikkelingswerk van de katholieke kerk wereldwijd. Adventsactie laat het licht schijnen op mensen en organisaties die grote idealen omzetten in mensnabije daden van naastenliefde.

Adventsactie is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen om inhoud te geven aan het gebod van Jezus: “Hebt elkaar lief zoals ik u heb liefgehad”. U kunt helpen door bij te dragen aan de parochiecollecte gedurende de adventsperiode of via rekening 65.31.00.000 t.n.v. Adventsactie, Den Haag.

Parochiebestuur Antonius Abt