Monthly Archives: december 2013

Kerstconcert politiekapel Gelderland-Zuid

Politiekapel

De Regiopolitie Gelderland-Zuid geeft in samenwerking met het koor Surprise uit Ewijk op zondag 15 december een optreden om 14.30 uur in De Goede Herder kerk. De toegangsprijs is € 4,-.

De Regiopolitie Gelderland-Zuid uit Nijmegen en omstreken beschikt over een harmonieorkest en een tamboer- en lyrakorps (TLK) en brengt op artistieke wijze politie en maatschappij dichter bij elkaar door het regelmatig geven van concerten op grote en kleine podia en door diverse rondgangen in de regio.

Kerstpakketten maken

Kerstpakketten

Ook dit jaar gaan onze beide parochies weer meedoen met het maken van kerstpakketten voor cliënten van de Voedselbank, Stichting GAST, Vluchtelingenwerk Gelderland (locatie Nijmegen) en Home Start.

Ideetjes voor extra producten voor de Kerstinzameling 2013:
Toastjes, blikje vis (tonijn, zalm), blikje kaas (camembert, brie) luxe nootjes, koekjes, bonbons / chocolaatjes, pak/fles vruchtensap, koekrepen (Sultana, snelle Jelle), kaaskoekjes (vlinders, stengels) kleine blikjes fruit, houdbare slagroom, koffie, waxinelichtjes met houder, kerstservetten, douchegel.

Half november zullen alle kerken weer de dozen, de kaartjes en de folders ontvangen. Op de zondagen 1, 8 en 15 december kunt u de kerstpakketten en de dozen met los voedsel weer in uw eigen kerk afgeven. We verzamelen vervolgens alle pakketten in de Antonius van Paduakerk en in de Maranathakerk. Het is de bedoeling dat de pakketten op zondag 15 december naar een van beide kerken worden gebracht.

Met hartelijke groet,
Oecumenische Werkgroep Diaconie Maranathakerk
en Antonius van Padua parochie.

Museumpark Oriëtalis

Het Bijbels Openluchtmuseum is ruim een maand gesloten geweest om zich op te maken voor de jaarlijkse tentoonstelling van de unieke verzameling kerstgroepen. Vanaf 6-12-2013 kunt U weer terecht van 10.00-17.00 u. En van 26 t/m 29 december zelfs tot 19.00 u. Ondanks het koude en natte voorjaar heeft het museum een acceptabel seizoen achter de rug. Komend jaar eind maart zal het dan ook weer open gaan. Noteert U de data alvast in Uw agenda!

Dank

Sam's Kledingactie

De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood, die op 4 nov. in Nijmegen is gehouden, heeft in parochie Antonius Abt ruim 600 kilo kleding en in parochie De Goede Herder ruim 500 kilo opgebracht voor Cordaid Mensen in Nood. Hartelijke dank hiervoor.

Sam’s Kledingactie.

Kerstmiddag met zieken en ouderen

Dinsdag 17 december is er in de kantine van Blauw-Wit aan de Energieweg van 14.00 – 17.00 uur weer een Kerstviering. Onze ziekenbezoekers zullen hiervoor weer zoveel mogelijk mensen uitnodigen. Mocht u toch vergeten worden, dan kunt u zich alsnog opgeven.

Het dameskoor van parochie De Goede Herder zorgt voor de muzikale omlijsting en de voorganger is p. K. van Gorp s.c.j.

Kerkbalans 2014

In de week van 12 tot 18 januari 2014 vindt weer de jaarlijkse actie Kerkbalans plaats. Honderden parochies in ons land proberen een waardevolle inspiratiebron voor mensen te zijn. Niet alleen door het evangelie te verkondigen maar ook door mensen de kans te geven het in praktijk te brengen. Geloven is gratis.

Maar het werk van de kerk moet natuurlijk wel gefinancierd worden. Daarom willen we ook in 2014 de Actie Kerkbalans van harte bij u aanbevelen. Kerkbalans is de jaarlijkse financiële actie, waarmee u uw parochie en al het waardevolle werk dat daar wordt gedaan, ondersteunt en in stand houdt. Wees gul en stort uw bijdrage!!!!

Parochie Hees
IBAN: NL48INGB0000820940 of
IBAN: NL12Rabo0135802458

Parochie de Goede Herder
giro 978779 of
bank 13.58.04.450

Bij voorbaat heel hartelijk dank.
De parochiebesturen

Adventsactie in Antonius Abt

Compassie is een geweldige kracht in mensen. In dit ene woord ligt de ziel besloten van de adventsactie en van het missie- en ontwikkelingswerk van de katholieke kerk wereldwijd. Adventsactie laat het licht schijnen op mensen en organisaties die grote idealen omzetten in mensnabije daden van naastenliefde.

Adventsactie is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen om inhoud te geven aan het gebod van Jezus: “Hebt elkaar lief zoals ik u heb liefgehad”. U kunt helpen door bij te dragen aan de parochiecollecte gedurende de adventsperiode of via rekening 65.31.00.000 t.n.v. Adventsactie, Den Haag.

Parochiebestuur Antonius Abt

Wayquis Peru

Wayquis Peru

Afgelopen jaar was een jaar van veel verandering binnen Wayquis Peru.
Bij het begin van de vastenactie hebben velen van u een zaadje meegenomen om een typisch Peruaanse peper mee te planten. Wij hoopten op veel zonnige dagen, zodat er veel vruchten aan zouden komen. Ik hoop dat dit bij velen van u gelukt is, nu de zomer in Nederland wat laat begonnen is. Ook in Cuzco was het een koud jaar, waarin voor het eerst echt sneeuw is gevallen.

Gelukkig kan ik u meedelen dat wij op ons project een vruchtbaar jaar hebben gehad en dat wij dit jaar alle projecten, die wij begroot hadden voor 2013 en zelfs voor een deel voor 2014, hebben kunnen realiseren dankzij uw hulp.

Het weekend van 30 november en 1 december staan wij in de kerk met producten uit Peru. Ook kunt u daar dat weekend een Peruaans recept ophalen. Dit recept heeft als basisingrediënt de peper, die u begin het jaar hebt kunnen planten en die hopelijk deze maand tot volle vrucht is gekomen.

De opbrengst van onze verkoop gebruiken wij in 2014 om een lokale melkboer binnen het dorp te helpen bij het verbeteren van zijn stallen e.d. Wayquis wil nu samen met boeren gaan kijken naar verbeterpunten binnen de melkveehouderij. Hopelijk zien wij u het weekend van 30 november en 1 december.

Met vriendelijke groet,
Marjan Schamp

Misintenties bij De Goede Herder

Het komt soms voor dat intenties ter nagedachtenis aan geliefde mensen niet worden vermeld tijdens de gevraagde viering. Dat is verdrietig. Het komt meestal, doordat de intenties op het laatste moment – of zelfs pas in de sacristie – worden aangegeven. Dit kan verwarring veroorzaken.

Wij verzoeken u dan ook met nadruk om alle intenties op tijd – liefst vóór de sluitingsdatum van de Oase, die onderaan het voorblad vermeld staat – door te geven aan de gastvrouwen, die ‘s morgens in de kerk zijn van 9.30 tot 12.00 uur. Door hen wordt het intentieboek verzorgd.

Parochiebestuur De Goede Herde

Wij zijn op zoek…

Als parochie De Goede Herder zijn wij op zoek naar mensen, die regelmatig onze vieringen bijwonen en die met de auto komen. Er zijn enkele parochianen, die vervoer nodig hebben.

Het bestaande lijstje met vrijwillige chauffeurs is niet altijd voldoende om de vraag te beantwoorden.

Als u bereid bent om af en toe iemand mee te nemen naar de kerk, geeft u dat dan s.v.p. door aan één van de bestuursleden of via de gastvrouwen, die elke ochtend in de kerk zijn van 9.30 tot 12.00 uur.

Parochiebestuur De Goede Herder